1. Algemeen
1.1. Zodra u het inschrijfformulier (in het vervolg te noemen “overeenkomst”) tekent, wordt u lid (hierna; het “lid”) van Arena PT.
1.2 In onderstaande zal gesproken worden met ‘het lid’; hiermee wordt gedoeld op één ieder die aan de trainingen van Arena PT heeft deelgenomen, waaronder reguliere trainingen, workshops, seminars en proeflessen.
2. Voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Arena PT en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Arena PT en het lid.
2.2. Arena PT is gerechtigd ten alle tijden de op het lidmaatschap van toepassing zijnde algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in op de datum bekendgemaakt door ArenaPT. 2.3 Met het ondertekenen van de overeenkomst gaat het lid akkoord met alle voorwaarden en huisregels van Arena PT.
3. Lidmaatschap
3.1 Door het ondertekenen van de overeenkomst stemt ondergetekende in met de huisregels en voorwaarden van Arena PT.
3.2 Een nieuwe inschrijving geldt voor een periode van minimaal 3 maanden tenzij anders is overeengekomen met Arena PT; het lidmaatschap wordt daarna automatisch verlengd met telkens één maand. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘datum van inschrijving’.
3.3 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en persoonsgebonden en kan alleen na toestemming van Arena PT worden overgedragen aan een derde. Voor inschrijven geldt een legitimatieplicht. Arena PT behoudt zich het recht voor om nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
3.4 Arena PT is gerechtigd ten alle tijden identificatie van een lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die deelneemt aan de trainingen inderdaad het lid betreft.
3.5 Het lid mag gedurende de trainingsdagen trainen in de trainingslocaties van Arena PT.
3.6 Jongeren mogen vanaf 16 jaar deelnemen aan de trainingen met toestemming van een ouder/voogd.
4. Betaling
4.1 De contributie conform het overeengekomen abonnement, wordt maandelijks op of rond de 28ste geïncasseerd. De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Arena PT worden aangepast. Wijzigingen betreffende de contributie worden altijd via de gebruikelijke communicatiemiddelen bekend gemaakt, waaronder de website, per mail en per nieuwsbrief, aan alle leden.
4.2 De maandelijkse contributie houdt geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid. 4.3 De contributie is gebaseerd op een jaarcyclus van 52 weken. Binnen deze 52 weken zal Arena PT maximaal 6 weken gesloten zijn wegens feestdagen en vakantieperiodes. In het geval dat lessen 2 weken of langer niet kunnen plaatsvinden in verband met overmacht, dan zal het lid de contributie van desbetreffende periode teruggestort krijgen.
4.4 De maandelijkse incasso wordt gecontinueerd tot één maand na schriftelijke opzegging conform het uitschrijf protocol.
4.5 Bij een abonnementswijziging machtigt het lid Arena PT automatisch om de contributie aan te passen conform het bijpassende abonnement. Een abonnementswijziging wordt geaccepteerd bij schriftelijke verklaring door het lid ingediend bij Arena PT.
4.6 Als het lid bezwaar heeft tegen de afschrijving kan het lid tot 31 dagen na afschrijving schriftelijk bezwaar indienen. Het lid kan hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact opnemen met zijn bank. Ontvangen wij geen schriftelijk bezwaar, dan gaat het lid automatisch akkoord met de afschrijving en eventuele contributie wijzigingen conform een abonnementswijziging.
5. Privacy
5.1 Arena PT verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
5.2 Arena PT verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Arena PT en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Arena PT.
6. Instemmingsverklaring beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden
6.1 Een inschrijving komt overeen met een instemmingsverklaring voor het maken van beeldmateriaal welke gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, zoals flyers en de website van Arena PT. Ook na het beëindigen van het lidmaatschap zal Arena PT beeldmateriaal blijven gebruiken voor alle publicitaire doeleinden. 6.2 Het is niet mogelijk om gepubliceerde beeldmateriaal terug te draaien tenzij dit schade kan veroorzaken voor het desbetreffende lid of voormalig lid. Arena PT zal nimmer beeldmateriaal publiceren waarop iemand in een compromitterende toestand is afgebeeld. 6.3 Indien het lid bezwaar heeft tegen het verschijnen van beeldmateriaal waarop het lid te zien is, dan kan het lid dit schriftelijk doorgeven aan de hoofdinstructeur, waarna rekening wordt gehouden met de wensen van het lid.
7. Nevenactiviteiten en relatie- en concurrentiebeding
7.1 Het gebruik van het Arena PT logo en naam zonder toestemming van Arena PT kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Het is verboden om foto’s en video’s aan derden ter beschikking te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken zoals verkoop.
7.2 Bij overtreding van de bovengenoemde verboden verbeurt ondergetekende aan Arena PT een onmiddellijk opeisbare boete van € 1000,- vermeerderd met € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan Arena PT toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.
8. Abonnementswijzigingen
8.1 Abonnementswijzigingen worden vanaf 3 maanden nadat het lid zich heeft ingeschreven bij Arena PT geaccepteerd en dienen schriftelijk bij Arena PT ingediend te worden.
8.2 Een abonnementswijzigingen waarbij het abonnement wordt uitgebreid gaat per direct in. Voor gereduceerde abonnementswijzigingen geldt een termijn van 30 dagen, waarna het nieuwe abonnement in zal gaan. Als het lid een abonnementswijziging heeft ingediend, dan kan het lid na 3 maanden het abonnement opnieuw wijzigingen naar een ander gewenst abonnement; tenzij het om een uitbreiding van het abonnement gaat, een uitbreiding van het abonnement kan elk moment aangevraagd worden.
8.3 In het geval van een abonnementswijziging ontvangt het lid binnen 10 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Heeft het lid deze niet ontvangen, dan dient het lid contact op te nemen met Arena PT.
9. Afwezigheid
9.1 Indien het lid wegens langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel met een duur van meer dan één maand de training niet kan volgen (dit geldt bijvoorbeeld niet in geval van studie, stage, werk en vakantie), bestaat de mogelijkheid om tot een non-actief lidmaatschap over te gaan van € 5,- (jeugd t/m 18 jaar) en € 10,- (18 jaar en ouder) per maand.
9.2 Het lid dient hiervoor een medische verklaring of ander – ten genoegen van Arena PT- deugdelijk bewijs van arts aan Arena PT te overhandigen. Na ontvangst van de bewijsstukken zal het non-actief lidmaatschap ingaan vanaf de eerstvolgende maand. Het aanvraag van een inactief lidmaatschap wordt enkel in overweging genomen bij afwezigheid van 6 weken of langer van trainingen door het lid. 9.3 Voor iedere opschorting is Arena PT bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
9.4 Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
9.5 De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
10. Beëindiging lidmaatschap
10.1 Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand met betaling van de opzegmaand. Tijdens deze periode mag het lid nog deelnemen aan de trainingen.
10.2 Opzegging geschiedt uitsluitend met gebruik van een origineel uitschrijfformulier van Arena PT, voorzien van handtekening en moet persoonlijk ingediend worden bij de hoofdinstructeur of per post verzonden worden naar Herikerbergweg 181-292, 1101 CN Amsterdam. Arena PT ontvangt alleen post op het gegeven adres. Er wordt géén post ontvangen of geaccepteerd op de trainingslocatie van Arena PT. Arena PT is niet verantwoordelijk voor fouten die kunnen voorkomen tijdens de verzending van de post. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert Arena PT deze per aangetekende post te verzenden.
10.3 Een berichtgeving via enig ander communicatiemiddel voldoet niet. Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk beëindigt, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van schriftelijke uitschrijving, met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand. 11.4 Na een schriftelijke uitschrijving ontvangt ondergetekende binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van Arena PT per mail. Heeft ondergetekende geen bevestiging van uitschrijving ontvangen, dan dient ondergetekende contact op te nemen met Arena PT.
10.5 In het geval dat een voormalig lid zich binnen 4 maanden opnieuw wil inschrijven, dan zullen inschrijfkosten van 25,- euro in rekening worden gebracht. Mocht ondergetekende zich na 4 maanden opnieuw willen inschrijven, dan geschiedt de inschrijving kosteloos.
10.6 Arena PT mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling: a. als het lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan; b. als het lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert; c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het lid; d. indien het lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.
10.7 Het, door het lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Arena PT – deugdelijk bewijs vereist is. Voor een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap op medische gronden, is Arena PT bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
11. Privétraining en op maat gemaakte training
11.1 Na het schriftelijk overeenkomen van een privétraining of een op maat gemaakte training is het niet meer mogelijk om het overeengekomen bedrag retour te ontvangen. Wel is het mogelijk
om het voldane bedrag om te zetten naar een gewenste reguliere abonnement.
11.2 De klant heeft tot minimaal 48 uur vóór de training de mogelijkheid om een training kosteloos af te zeggen. Wordt een training binnen 48 uur voor de training afgezegd, dan wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij geen afzegging of afwezigheid van de klant, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
11.3 De klant heeft tot 30 minuten na aanvangstijd van de training de mogelijkheid om aanwezig te zijn. De training zal dan voortduren tot de afgesproken eindtijd. Arriveert de klant na 30 minuten na aanvangstijd, dan zal deze training komen te vervallen en zal 50% van de kosten in rekening worden gebracht.
12. Strippenkaart
12.1 Een strippenkaart is ten alle tijden persoonsgebonden. Een strippenkaart is enkel bedoeld voor de trainingen zoals vermeld op de voorzijde. Het is aan de strippenkaarthouder vrij om zelf te bepalen welke dagen deel te nemen aan de training.
12.2 Het recht op een gratis proefles vervalt bij het gebruik van de 3 strippenkaart, weggegeven door een lid van ARENA PT. Alle strippenkaarten van ARENA PT zijn 6 maanden geldig na uitgifte. Tijdens elke training dient de strippenkaart meegenomen te worden naar de training, zodat per training 1 strip bestempeld kan worden door de instructeur.
12.3 Een strippenkaart mag enkel gebruikt worden voor de training vermeld op de voorzijde van de strippenkaart.
12.4 Het is verboden een strippenkaart te kopiëren of op andere manieren te vermenigvuldigen. Het is verboden om een strippenkaart te verkopen aan derden.
13. Openingstijden
13.1 Arena PT is bevoegd om locaties geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. 13.2 Arena PT is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) trainingen tijdelijk of blijvend te wijzigen.
13.3 Arena PT is bevoegd de in de overeenkomst vermelde locatie voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
13.4 Arena PT staat ervoor garant dat lessen ten alle tijden plaatsvinden, mits er sprake is van overmacht. Wanneer een les niet kan plaatsvinden in verband met overmacht, dan zal de mogelijkheid worden aangeboden om op een ander tijdstip de les in te halen of zal er een eenmalige extra les worden aangeboden.
14. Klachten en Informatieverplichting 15.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Arena PT te worden doorgegeven. 14.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Arena PT kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid. 15.3 In geval van klachten met betrekking tot Arena PT dient het lid zich de klacht te adresseren aan info@tausgym.nl onder vermelding van datum, locatie en aard van de klacht.
15. Risico & Aansprakelijkheid
15.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Arena PT, is geheel voor eigen risico van het Lid.
15.2 Arena PT en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
15.3 Het Lid zal zowel Arena PT de voor haar of in haar opdracht werkzame personen vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
15.4 Arena PT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen en/of materiële schade van goederen of immateriële schade van het Lid.
15.5 Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren.
16. Huisreglement
16.1. Het lid is bekend met de door Arena PT gehanteerde huisregels, welke in de sportschool zichtbaar aan de muur hangen. Deze huisregels zijn ook op de website te vinden en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij Arena PT. Het lid is verplicht deze huisregels na te leven.
16.2. Arena PT kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Arena PT aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Arena PT zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam
18. Slotbepalingen
18.1. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Arena PT te accepteren en hiernaar te handelen.
18.2. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Arena PT en het Lid.
18.3. Overeenkomsten tussen het lid en Arena PT kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
18.4. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepaligen gelden.
Welcome on the road of your best performance and desired transformation!